• Home
 • //
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Υπηρεσιες μας

Λογιστικά - Εργατικά - Χρηματοοικονομικά - Επενδυτικά - Φοροελεγκτικά

Λογιστικά - Φορολογικά

Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, πάντα με κριτήρια την έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων, που είναι αποτέλεσμα της σωστής απεικόνισης στοιχείων σας και που βοηθούν καθοριστικά στην ορθή λήψη αποφάσεων. Οι λογιστικές υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της επιχείρησης / εταιρίας σας. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, ενημερώνουν με λεπτομερή ακρίβεια τα δεδομένα της επιχείρησης/εταιρίας σας, θέτοντας τις σωστές βάσεις έναντι οποιοδήποτε ελέγχου ή επιχειρηματικής απόφασης.

Διαδικασίες έναρξης/διακοπής εργασιών, και τυχόν μεταβολών (αλλαγής έδρας , νομικής μορφής κλπ)

 • προεγγραφή κι εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα και στο ΓΕΜΗ
 • διεκπεραίωση στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ
 • σύνταξη καταστατικών έναρξης, μεταβολής και λύσης νομικών προσώπων ή συνεργασία με συμβολαιογράφο .
 • Γνωστοποιήσεις έναρξης , μεταβολών και παύσεων Φορολογικών μηχανισμών

Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων με απλογραφική και διπλογραφική μέθοδο –Ανάλυση Αποτελεσμάτων

 • επίβλεψη εργασιών σε πελάτες που διατηρούν εσωτερικό λογιστήριο
 • ενημέρωση σε λογιστικά προγράμματα στο χώρο μας (λογιστικής και μισθοδοσίας)
 • δυνατότητα ενημέρωσης-επίβλεψης  με απομακρυσμένη σύνδεση από τους χώρους μας στον πελάτη, ή το αντίθετο για να μην απομακρύνονται τα στοιχεία από την έδρα.
 • Λογιστικός έλεγχος εσόδων-εξόδων της επιχείρησης σε μηνιαία βάση & ανάλυση αποτελεσμάτων.
 • Κατάρτιση Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσης. Σύνταξη, ανάλυση, επεξεργασία σε μηνιαία & ετήσια βάση.

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Εξέταση των λογιστικών δεδομένων επιχειρήσεων και εναρμόνιση με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και χαρτοσήμου.
 • Παροχή συμβουλών για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
 • Βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων.
 • Συμβουλές για την πλήρη εκμετάλλευση των ισχυόντων φορολογικών κινήτρων και παρεχόμενων ελαφρύνσεων.
 • Γνωμοδοτήσεις επί ειδικών φορολογικών θεμάτων εταιρειών και φυσικών προσώπων.
 • Συμβουλές για το φορολογικό προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη απαλλαγές ή μειώσεις φόρων που αφορούν ομίλους εταιρειών, μειώσεις φορολογίας λόγω ειδικών συντελεστών αποσβέσεων, μεταφορές σε αφορολόγητα αποθεματικά.
 • ΦΠΑ, πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (intrastat, listing),  παρακρατούμενοι φόροι και βεβαιώσεις , περιβαλλοντικό τέλος, δημοτικοί φόροι , καταστάσεις ΜΥΦ πελατών -προμηθευτών)
 • Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών και Φυσικών προσώπων και συμπληρωματικά έντυπα (Ε1 , Ε2 , Ε3 , ΦΝΠ, κατάσταση αναμόρφωσης)
 • Υποβολή Ε9 μεταβολών περιουσιακής κατάστασης και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων
 • Υποβολή Φακέλου Ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Υποβολή Πόθεν Έσχες

Ετήσιες και σποραδικές υποχρεώσεις- άντληση δεδομένων από ΑΑΔΕ

 • έκδοση πιστοποιητικών  και φορολογικής ενημερότητας
 • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Εκτύπωση e-παράβολου
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
 • Υποβολή αιτήσεων οικογενειακών επιδομάτων (Α21), επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης, κοινωνικών μερισμάτων

Εργατικά

Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ.

Απογραφή , μεταβολές και διακοπή στα μητρώα ΕΦΚΑ

 • Απογραφή, μεταβολές, διακοπή εργοδότη
 • Εγγραφή, μεταβολές, διακοπή, παρακολούθηση ασφάλισης επαγγελματιών, εταίρων νομ.προσώπων.

Υποβολή εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

 • Προσλήψεις , συμβάσεις, πίνακες προσωπικού και τυχόν τροποποιήσεις τους
 • Οικειοθελείς αποχωρήσεις , καταγγελίες σύμβασης , λήξη συμβάσεων  ορισμένου χρόνου
 • Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών εργαζομένων
 • Γνωστοποίηση υπερωριών
 • Υποβολή ειδικών εντύπων (εταιρίες που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα)

Πάγιες εργασίες μισθοδοσίας

 • υπολογισμός-εκκαθάριση μισθοδοσίας μηνιαίως
 • αποστολή μισθ. καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων   για το αρχείο του πελάτη
 •  αποστολή ΑΠΔ

Σποραδικές εργασίες – περιστασιακές υποχρεώσεις

 • Αξιολόγηση βιογραφικών για θέσεις εργασίας συναφών με το αντικείμενό μας (π.χ. βοηθός λογιστή σε πελάτη με εσωτερικό λογιστήριο)
 • Ρυθμίσεις οφειλών ΙΚΑ και ΚΕΑΟ
 • Υποβολή αιτήσεων και διαχείριση προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης ΟΑΕΔ.

Χρηματοοικονομικά

Διαθέτοντας εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες αναφορικά με τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, εγγυόμαστε όχι μόνο την ρεαλιστική απεικόνιση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους χρηματοοικονομικής αλλά και τη συνδυαστική υποστήριξη αυτών βάση των λογιστικών, φοροτεχνικών και διοικητικών πρωτοβουλιών της επιχείρησης/εταιρίας.

Δείτε Περισσότερα

 • Υπηρεσίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και λειτουργίας τη επιχείρησης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών
 • Διοικητική Λογιστική
 • Αναδιάρθρωση παθητικού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιρειών
 • Υπηρεσίες εξεύρεσης κεφαλαίων
 • Καταστάσεις ταμειακών ροών (CASH FLOW).
 • Ανάλυση Αριθμοδεικτών.
  • Δείκτες Ρευστότητας
  • Δείκτες Δραστηριότητας 
  • Δείκτες Αποδοτικότητας
  • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
  • Δείκτες Κεφαλαίου Κίνησης    
 • Ανάλυση Μεταβολών Κεφαλαίου Κίνησης
 • Προϋπολογισμός – Στόχοι επιχείρησης για κύκλο εργασιών και παρακολούθηση πραγματικού κόστους.
 • Σύγκριση προϋπολογισθέντων με πραγματικά μεγέθη.

Φοροελεγκτικά

Εφαρμόζουμε Φοροελεγκτικές Μεθόδους προσαρμοσμένες απόλυτα στις Λογιστικές Αρχές, στους ισχύοντες Νόμους και στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, διασφαλίζουμε την επιχείρηση, όχι μόνο διαχειριστικά, αλλά και έναντι των ειδικών απαιτήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών.

– Υπηρεσίες Διαχείρισης φορολογικών ελέγχων σε τοπικό επίπεδο Δ.Ο.Υ ή κεντρικό (ΥΕΔΔΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ):

– Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων γραπτών εξηγήσεων στους αρμόδιους φορείς (αιτιολόγηση κινήσεων λογαριασμών, πλουτισμού, κίνησης κεφαλαίων)

Σας ενημερώνουμε πλήρως για τα ισχύοντα και μελλοντικά ευρωπαϊκά και εθνικά επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, κλπ), καταρτίζοντας το επενδυτικό σας πλάνο ( βιωσιμότητα πλάνου, διαχείριση και υποστήριξη του φακέλου κλπ).

– Ανάληψη της εκπόνησης των αναγκαίων φακέλων, μελετών κλπ. συναφών εντύπων, εργασιών και διαδικασιών για την υπαγωγή επιχειρήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Επιδοτήσεων, αναπτυξιακούς νόμους, εκπαιδευτικά προγράμματα και οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικών ενισχύσεων

Παρέχουμε υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού. Η επιχείρηση μας συνδυάζει μέσω των στελεχών της τη βαθιά γνώση των οικονομικών και λογιστικών αλλά και της πληροφορικής, οπότε μπορεί να αξιολογήσει και να καθοδηγήσει με ιδανικό τρόπο τους πελάτες της στην επιλογή των ενδεδειγμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης και των κατάλληλων για τις ανάγκες της λογισμικών. Επιπλέον καθοδηγεί και συνδιαμορφώνει την απαιτούμενη παραμετροποίηση των λογισμικών ώστε να είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμες οι δυνατότητές τους προς όφελος της επιχείρησης. 

Αναπτύσσουμε εφαρμογές και προγράμματα σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας για την επίλυση συγκεκριμένων αναγκών. Οι εφαρμογές μας συνεργάζονται ή είναι δυνατό να παραμετροποιηθούν, ώστε να συνεργάζονται με τα περισσότερα εμπορικά και λογιστικά πακέτα που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά. Ενδεικτικά αναπτύσσουμε προγράμματα ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών, διαχείρισης ταμειακών ροών, προϋπολογισμού κ.ο.κ.